หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิ.ย. 64

 

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ร่วมกับวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการจัดการเรียนเรียนรู้เชิงรุก / การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM  และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคโนโลยีด้วย KidBright และได้ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงาน และการสนอนผ่านระบบออนไลน์