หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ

  

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด

 

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับ รศ.ดร.สาโรช  โศภิรักข์ และ ผศ.ดร.เศรษฐชัย  ชัยสนิท ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมนาของนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและนัวตกรรมการเรียนรู้  " Beyond to Next normal Beyond to New Education " โดยมี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด เป็นประธานในการเปิดสัมนาและร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อในการวิจัย

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com