หน้าแรก

PCRS Learning Model

OPLC Pilot Project :Nakhonayok

บทความวิจัยที่น่าสนใจ

ผลงาน ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

              บทความวิจัย
  Tablet....Learining Tool for Kid
  Tablet กับการจัดการศึกษา
 การวางแผนการสอน

 Tablet กับการจัดการศึกษา

 การพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของครูตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 การสร้างหนังสืออัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21สำหรับครูภาษาไทย
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคกลาง