หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิ.ย. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

สรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.นครนายกประจำปีงบประมาณ 2564  

โครงการของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ

โรงเรียน

โครงการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วัดคีรีวัน

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วัดวังทิพย์พันธาราม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

วัดโพธิ์แทน

พัฒนาระบบไอซีที

บ้านทำนบ

สถานศึกษาปลอดภัย

บ้านดงแขวน

โครงการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา

วัดทองหลาง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน

บ้านคลอง 3

โครงการสร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัดวัังไทร

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา

บ้านดอนกลาง

โครงการสร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัดหนองทองทราย

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วัดพรหมเพชร

โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์

วัดเกาะกา

โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นเลิศ

วัดเลขธรรมกิตติ์

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อนุบานครนายก

โครงการทะเบียนและวัดผลประเมินผล

วัดสุนทรพิชิตาราม

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ชุมชนวัดป่าขะ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วัดพิกุลแก้ว

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

วัดโพธิ์

โครงการมาร์คชิ่งความดี

วัดกุฎีเตี้ย

โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการส่งมอบสื่อการเรียนรู้นิทานชีวิต”

วัดโพธิแก้วเบญจธาราม

โครงการห้องสมุด.

บ้านเขาดิน

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

วัดประสิทธิเวช

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

วัดหนองรี

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

วัดทองย้อย

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

วัดอรุณรังษี

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัดทวีพูลรังสรรค์

โครงการพัฒนาผู้เรียน

วัดพราหมณี

พราหมณีพอเพียง...เพื่อเพียงพอ

วัดพลอยกระจ่างศรี

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

บ้านบุ่งเข้

โคงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ

ชลนายกสงเคราะห์

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

บ้านคลอง 22

โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัดท่าด่าน

โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

วันครู 2504

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วัดสันตยาราม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตร

ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีนเป็นสำคัญ

บ้านโคกสว่าง

โครงการตามนโยบายของรัฐ

วัดศรีจุฬา

โครงปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา

วัดท่าทราย

เข้าร่วมโครงการ1ผลิตภัณฑ์1ตำบล กับรัฐวิสาหกิจชุมชน

บ้านเขาหัวนา

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ชุมชนบ้านคลองเหมือง

พัฒนาทักษะอาชีพ

วัดท่าทราย

ค่ายวิชาการ

อนุบาลองครักษ์

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา