หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา

กระบวนการนิเทศ
PARES Eductional Supervision Model

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการนิเทศ  : Plan
     1. กำหนดวิธีการนิเทศ
     2. กำหนดวิธีประเมินผลการนิเทศ
     3. เลือกเครื่องมือในการนิเทศ
     4. กำหนดปฏิทินการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศ : Acts
    1. สร้างขวัญกำลังใจ/แรงบันดาลใจ
    2. ให้ความรู้ในเรื่องที่จะนิเทศ
    3. ปฏิบัติการนิเทศตามแนวทาง หรือแผนนิเทศที่วางไว้
    4. สังเกตสภาพการสอนและบันทึกสิ่งที่ได้จากนิเทศ
ขั้นตอนที่ 3 สะท้อนคิดการนิเทศ : Reflect
    1. วิเคราะห์ผลการนิเทศ
    2. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิจารณ์สิ่งที่ได้จากการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการนิเทศ : Evalate
    1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจในการสอนของผู้รับการนิเทศ
    2. ประเมินประสิทธิภาพในการสอน
    3. รายงานผลการนิเทศย้อนกลับให้ผู้รับการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 5 แบ่งปันการนิเทศ : Share
   เผยแพร่สิ่งที่ได้จากการนิเทศการสอน 
    วางแผนการนิเทศ เป็นกระบวนการการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดทางเลือก แนวปฏิบัติรายละเอียด ขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบที่สะดวกแก่การปฏิบัติและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ขั้นตอนวางแผนการนิเทศนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการนิเทศ ดังนี้
          1. กำหนดวิธีการนิเทศ
          2. กำหนดวิธีประเมินผลการนิเทศ
          3. เลือกเครื่องมือในการนิเทศ
          4. กำหนดปฏิทินการนิเทศ
1. กำหนดวิธีการนิเทศ   การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาเป็นการทำงานร่วมกันของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร ดังนั้นในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจึงควรสร้างความเข้าใจในเรื่องที่จะนิเทศให้มีความเข้าใจตรงกันก่อน นั่นคือ กำหนดเป้าหมายในการนิเทศให้ชัดเจน เสมือนเป็นการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการนิเทศการศึกษา ซึ่งสภาพความสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้น หรือให้มีขึ้น กับครูเมื่อมีการนิเทศการศึกษาซึ่งจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไร ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกระดับ มองเห็นความ สำเร็จที่กำหนดไว้ การกำหนดเป้าหมายของการนิเทศควรกำหนดในลักษณะ ดังนี้  วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 67)
     1. เป้าหมายการนิเทศการศึกษา ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเกิดผลใดบ้าง
     2. เป้าหมายการนิเทศการศึกษาควรระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อให้การนิเทศชัดเจน
     3. กลุ่มเป้าหมายการนิเทศการศึกษา เป็นการกำหนดกลุ่มผู้รับการนิเทศและผลของการนิเทศ
     4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่แสดงถึงพฤติกรรมและเป้าหมายที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
2. กำหนดวิธีการประเมินผลการนิเทศ
 การประเมินผลการนิเทศเป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะร่วมทำการประชุมปรึกษาหารือ โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจำเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนและกำหนดทางเลือกในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เพื่อกำหนดวิธีการประเมินผลการนิเทศการศึกษา
3. เลือกเครื่องมือในการนิเทศ เมื่อได้ทราบถึงปัญหาในการนิเทศการศึกษาแล้ว ผู้นิเทศและผู้รับนิเทศร่วมเลือกเครื่องมือในการนิเทศ และทำความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ เช่น นโยบาย หลักสูตร สื่อ เครื่องมือในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
4. กำหนดแผนการนิเทศการศึกษา   การวางแผนการนิเทศการศึกษาเป็นการวางแผนเพื่อทำการนิเทศการศึกษาร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในภาพรวมแล้ว ควรกำหนดสิ่งต่อไปนี้ด้วย
    1. กำหนดเวลาของการดำเนินการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
    2. กำหนดแนวทาง วิธีการในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
    3. กำหนดเครื่องมือในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
    4. กำหนดแนวทางและเครื่องมือในการประเมินผลการนิเทศการศึกษา

 
    การดำเนินการนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษาควรมีความหลากหลายและมีความเหมาะสมกับครู และสถานศึกษา เป็นการดำเนิน การนิเทศการศึกษาตามที่วางแผนร่วมกันไว้ ในขั้นดำเนินการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ควรเป็นไปในรูปแบบของกัลยาณมิตร กล่าวคือ มีความร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพของนักเรียน มีความจริงใจในการชี้แนะชี้นำและยอมรับข้อมูลป้อนกลับทั้งสองฝ่าย  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่มีประสิทธิภาพการดำเนินการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ผู้นิเทศควรปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างขวัญกำลังใจผู้รับการนิเทศ การสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้รับการนิเทศเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้รับการนิเทศมีความตั้งใจปฏิบัติการสอนของตน และไม่รู้สึกกลัว ประหม่า ตื่นตระหนกในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของผู้นิเทศ เมื่อผู้รับการนิเทศไม่รู้สึกกลัว มีขวัญกำลังใจที่ดีแล้ว การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาก็จะดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับการนิเทศจะมีความตั้งใจต่อการรับการนิเทศ ปฏิบัติการสอนอย่างเต็มที่  ขณะเดียวกันผู้นิเทศจะปฏิบัติการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีความสุข
2. ให้ความรู้ในเรื่องที่จะนิเทศ  เมื่อผู้นิเทศได้เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และดำเนินการจัดทำแผน การนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้นิเทศจะเริ่มปฏิบัติการนิเทศการศึกษา สิ่งหนึ่งที่ผู้นิเทศต้องปฏิบัติ คือ การให้ความรู้ในเรื่องที่จะนิเทศ  ซึ่งจะเป็นเนื้อหาหลักของการนิเทศการศึกษา โดยดำเนินการสร้างความรู้ ความชำนาญให้ผู้รับการนิเทศมีความสามารถในเรื่องที่นิเทศนั้นได้ เช่น  ต้องการให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้ ความชำนาญในการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้นิเทศต้องสร้างความรู้ให้กับผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการให้ความรู้ในเรื่องที่จะนิเทศสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
     1. การเยี่ยมชั้นเรียนและแนะนำผู้รับการนิเทศเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  ผู้นิเทศอาจใช้การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาแบบไม่เป็นทางการเข้าเยี่ยมชั้นเรียน พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่จะนิเทศ หรือแนะนำเป็นรายบุคคล ในการเข้าชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ  ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศการนิเทศที่เป็นกันเอง ทำให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกเป็นกันเองสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่จะนิเทศได้อย่างดี
    2. การใช้เอกสารวิชาการ  นอกจากการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาแบบพบหน้ากับผู้รับการนิเทศโดยเยี่ยมชั้นเรียน  ยังมีอีกช่องทางที่ผู้นิเทศสามารถใช้ในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาไกด้โดยไม่ต้องพบหน้ากับผู้รับการนิเทศ ได้แก่ การใช้เอกสารวิชาการ เช่น การผลิตเอกสารที่เกี่ยวเรื่องที่จะนิเทศผู้รับการนิเทศนั้นได้รับความรู้ หรือนำไปใช้ได้เลย เช่น จัดทำคู่มือ แผนการสอน เอกสารเพิ่มความรู้ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น
    3. การอบรม  ในการสร้างความรู้ด้วยวิธีการอบรมนี้เป็นวิธีการที่สามารถช่วยผู้รับการนิเทศได้รับความรู้ได้โดยตรง และยังสามารถซักถามหากมีข้อสงสัย หรือยังไม่เข้าใจได้ และสามารถพัฒนาความรู้ให้ผู้รับการนิเทศได้จำนวนมากพร้อม ๆ กันได้ ประหยัดเวลาในการให้ความรู้ในการนิเทศการศึกษาได้เป็นอย่างดี และเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างมาก
3. ปฏิบัติการนิเทศตามแนวทาง หรือแผนนิเทศที่วางไว้ ในการดำเนินการปฏิบัติการนิเทศการศึกษานั้น ผู้นิเทศต้องมีแผนสำหรับการนิเทศการศึกษาซึ่งเป็นการทำงานและวางแผนร่วมกับผู้รับการนิเทศ โดยมีผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะทำการประชุมปรึกษาหารือ โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจำเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนและกำหนดทางเลือกในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา กำหนดวิธีการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ระยะเวลาในการนิเทศ แนวทางการนิเทศการสอน  เมื่อกำหนดลงในแผนการนิเทศ หรือปฏิทินการนิเทศเรียบร้อย เมื่อจะปฏิบัติการนิเทศการศึกษาผู้นิเทศต้องดำเนินการตามแผนการนิเทศนั้นอย่างเคร่งครัด แผนการนิเทศการศึกษานั้นไม่มีรูปแบบตายตัว มีรูปแบบที่หลากหลายแล้วแต่บริบทของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
4. สังเกตการสอนและบันทึกสิ่งที่ได้จากนิเทศ  การสังเกตการสอนมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนา และปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย โดยครูและผู้นิเทศจะดำเนินการตามกระบวนการในการร่วมมือกันทั้งก่อนและหลังการสังเกตการสอน การสังเกตการสอนเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา การสังเกตการสอน ดำเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ
     1. การสังเกตการสอนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะต้องมีการวางแผน เตรียมการก่อน การสังเกต กำหนดจุดมุ่งหมายที่จะสังเกต เตรียมความพร้อมของครูและผู้นิเทศก่อนการสังเกตการสอน
    2. การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการสังเกตการสอนโดยทั่ว ๆ ไป ไม่เฉพาะเจาะจง จุดใดจุดหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะไม่ต้องมีการเตรียมการหรือบอกล่วงหน้า
     การสังเกตการสอนที่จะมีประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้สังเกตต้องมีหลักและกระบวนการในการสังเกตการสอนที่ดีและถูกต้อง จะทำให้การสังเกตการสอนในชั้นเรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ ต้องรู้ล่วงหน้าในเรื่องที่ครูจะสอน มีการเตรียมศึกษาวิธีการสอนใหม่ ๆ กำหนดจุดมุ่งหมายในการสังเกตการสอนให้แน่นอน มีการบันทึกการสังเกตการสอน มีการอภิปรายร่วมกันกับครู และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสอน


        สะท้อนคิดเป็นการคิดทบทวนไตร่ตรองสิ่งที่เคยผ่านเข้ามา ด้วยใจที่เป็นกลาง มองดูความคิด ความรู้สึกและการตอบสนองต่อสิ่งนั้นของตนเอง  โดยใช้คำถามช่วยหาคำตอบด้วยตนเองหรือร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการกระทำและการตอบสนองที่ดีขึ้นในอนาคตทั้งในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลังจากการเสร็จสิ้นการทำงาน หรือการทดลอง หรือการเรียนรู้ เรื่องใด เรื่องหนึ่งแล้ว ย่อมมีการสรุปความรู้ หรือสิ่งที่ได้จากการทำงานนั้น ๆ และมีการนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ถึงสิ่งที่ได้พบ หรือได้รับจากการเรียนรู้  เช่นเดียวกับการนิเทศการศึกษาหลังจากได้ดำเนินการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาแล้วต้องมีการสรุปสิ่งที่ได้จากการนิเทศการศึกษา การสังเกตการสอน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติ การนิเทศการศึกษา  เนื่องจากผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องมีองค์ความรู้ มีข้อมูล และข้อค้นพบที่ได้จากการนิเทศการศึกษา หากผู้รับการนิเทศไม่เกิดการพัฒนาความรู้จากการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาผู้รับการนิเทศจะไม่เกิดการพัฒนาองค์ความรู้  ผู้รับการนิเทศจะไม่สามารถนำเสนอสิ่งที่ได้จากการนิเทศการศึกษา หรือผลจากการสังเกตการสอนได้เลย เมื่อผู้รับการนิเทศ  ไม่สามารถแสดงออกทางความคิดเห็นของสะท้อนคิดการนิเทศ ผู้นิเทศควรต้องมีเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศได้แสดงความคิดนั้น เครืองมือนั่น คือ “การใช้คำถาม” คำถามเป็นเครื่องมือสำคัญในการสกัด หรือเจียรนัยองค์ความรู้จากประสบการณ์  การสะท้อนคิดการนิเทศมีขั้นตอน ดังนี้
     1. วิเคราะห์ผลการนิเทศ    เมื่อดำเนินการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และการปฏิบัติการสังเกตการสอน ผู้นิเทศบันทึกผลการนิเทศการศึกษาและบันทึกผลการสังเกตการสอนไว้ด้วย เพื่อนำผลที่ได้จากการบันทึกการนิเทศและการสังเกตการสอนไปสรุปผล เพื่อเป็นข้อมูลสรุปพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศ และส่งผลการนิเทศย้อนกลับให้กับผู้รับการนิเทศได้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการสอนของตนเอง
    2. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิจารณ์สิ่งที่ได้จากการนิเทศ  ในกิจกรรมการสะท้อนการนิเทศการศึกษาเป็นขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสิ่งที่เกิดจากการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ผู้นิเทศควรช่วยแนะนำ หรือช่วยเหลือเมื่อผู้รับการนิเทศขอให้ช่วยแนะนำในการสะท้อนคิดการนิเทศการศึกษาผู้นิเทศพยายามเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้แสดงออก ทางความคิด โดยอาจมีหัวข้อช่วยเหลือเป็นแนวทางในการสะท้อนคิดการนิเทศการศึกษา ดังนี้
      1. เป้าหมายของการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
      2. เนื้อหาในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
      3. สิ่งที่ได้เรียนรู้ รับรู้ จากการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
     4.  ข้อสรุปที่ได้จากการนิเทศการศึกษา
    การสะท้อนคิดการนิเทศการศึกษาเป็นการแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่เกิดจากการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ความรู้ที่ได้จากการนิเทศการศึกษา และการสังเกตการสอน ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ เพื่อแลก เปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ให้ได้ข้อสรุปจากผลการสะท้อนคิดการนิเทศการศึกษา หรือข้อสรุปที่ได้ และเป็นการเติมเต็มให้กับผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อผู้รับการนิเทศ และต่อผู้ครูผู้สอนคนอื่นจะได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน ในกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นการสรุปเติมเต็มส่วนที่บกพร่องให้กับผู้รับการนิเทศได้ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่การสอนของตนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนต่อไป


     การประเมินผลการนิเทศการศึกษา คือ การวัดเพื่อให้ทราบว่าผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา หรือการปฏิบัติการสังเกตการสอนของผู้รับการนิเทศ แล้วนำเอาผลที่วัดได้นั้นมาประเมินค่าว่ามีค่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของการนิเทศการศึกษาที่กำหนดไว้  การประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
      1. เพื่อทราบผลการปฏิบัติการนิเทศ  
      2. เพื่อทราบจุดเด่นจุดด้อยของพฤติกรรมการสอนของผู้รับการนิเทศ
      3. เพื่อทราบสิ่งที่จำเป็นในการนิเทศการศึกษา
      4. เพื่อทราบระดับศักยภาพการสอนของผู้รับการนิเทศ
      5. เพื่อเสริมสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
     การประเมินผลการนิเทศการศึกษาจะทำการประเมินผลหลังจากปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ดังนี้
    1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจในการสอนของผู้รับการนิเทศ
    2. ประเมินประสิทธิภาพในการสอน
    3. รายงานผลการนิเทศย้อนกลับให้ผู้รับการนิเทศ
1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจในการสอนของผู้รับการนิเทศ   หลังจากปฏิบัติการนิเทศการศึกษาตามรูปแบบการนิเทศ PARES ผู้นิเทศได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในการสอนของครูแล้ว ควรได้มีการประเมินความรู้ ความเข้าใจในการสอนของผู้รับการนิเทศมีมากน้อยเพียงใด  และยังเป็นการประเมินการสื่อสารที่ตรงกันหรือไม่ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สื่อสาร เข้าใจตรงกันหรือไม่ มากร้อยเพียงใด ต่อการสร้างความรู้นั้น  ในการประเมินความรู้ ความเข้าใจในการสอนของผู้รับการนิเทศสามารถทำได้หลาบวิธี เช่น การทดสอบจากแบบทดสอบ การประเมินตนเองของผู้รับการนิเทศ การสนทนา การสัมภาษณ์ เป็นต้น  
2. ประเมินประสิทธิภาพในการสอน   หลังจากการผู้รับการนิเทศได้รับการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนจากผู้นิเทศแล้ว ผู้รับการนิเทศได้นำความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศไปสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนของตนเอง และเมื่อดำเนินการจัดการสอนเสร็จสิ้น ควรมีการประเมินประสิทธิภาพในการสอนของผู้รับการนิเทศ ซึ่งอาจทำการประเมินร่วมกับการปฏิบัติการสังเกตการสอนไปพร้อมกันได้ หรือจะทำการประเมินแยกต่างหากได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ตามแผนการนิเทศการศึกษาที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้
3. รายงานผลการนิเทศย้อนกลับให้ผู้รับการนิเทศ การให้ข้อมูลย้อนกลับถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศปรับพฤติกรรม หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะทำให้ผู้รับการนิเทศรู้ความต้องการ ความคาดหวัง และมีพฤติกรรมใหม่ที่ดี รู้ว่าที่ทำไปนั้นมีผลกระทบที่ดี หรือผิดพลาดต่อผู้อื่นมากน้อยเพียงใด คนอื่นเขาจะคิดอย่างไรกับผลงานของผู้รับการนิเทศ แล้วนำข้อติชมต่าง ๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกษา และปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีก

       แบ่งปันการนิเทศเป็นการกำหนดแนวทาง วิธีการเผยแพร่ความรู้ ในกิจกรรมการแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการนิเทศการศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับผู้อื่น หรือสาธารณะชนได้รับรู้และอาจนำความรู้นี้ไปใช้ต่อไป การแบ่งปันผู้รับการนิเทศสามารถกำหนดแนวทาง หรือรูปแบบได้เองตามความเหมาะสม และความถนัดของผู้รับการนิเทศ  สิ่งหนึ่งที่จะได้รับจากการแบ่งปันความรู้ของผู้รับการนิเทศ คือ การได้รับข้อแนะนำ จากมุมมองอื่นที่แตกต่างจากความเห็นของเพื่อน ๆ ผู้รับการนิเทศคนอื่น ในการแบ่งปันผลการนิเทศนี้อาจเผยแพร่ให้กับผู้รับการนิเทศต่างโรงเรียน หรือผู้สอนคนอื่น ๆ และอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น หากนำไปเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงผลงานมากขึ้น ขณะเดียวกันให้ความรู้กับผู้ที่ไม่รู้ในเรื่องเดียวกันได้รับรู้เมื่อเข้ามาดูผลงานของผู้รับการนิเทศผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  การแบ่งปันผลการนิเทศการศึกษาสามารถแบ่งปัน ดังนี้
       1. การสร้างเครือข่ายความรู้
       2. การจัดนิทรรศการ
       3. การจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
1. การสร้างเครือข่ายความรู้  การสร้างเครือข่ายความรู้จะช่วยให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายไม่ใช่เพียงการสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย วิธีการแบ่งปันความรู้โดยการสร้างเครือข่ายความรู้ปัจจุบันสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  เนื่องจากปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาช่วยในกแบ่งปันผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างดียิ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook , Line , Blog , Website เป็นต้น สามารถแบ่งปัน เผยแพร่สิ่งที่ได้จากการนิเทศการศึกษาในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะทำให้แบ่งปัน เผยแพร่ได้กว้างขวางมาก ขณะเดียวกันจะได้รับการสะท้อนผล และคำแนะนะจากการแบ่งปันนั้นกลับมาด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงสิ่งที่เผยแพร่ แบ่งปันนั้นให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. การจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สามารถเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการแบ่งปันผลการนิเทศการศึกษาได้วิธีการหนึ่ง และเป็นวิธีการที่ผู้รับการนิเทศส่วนใหญ่จะมีความถนัด ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศนำข้อมูล ผลการประเมินการนิเทศการศึกษา และสิ่งที่ได้สะท้อนคิดจากการนิเทศการศึกษามาแบ่งปันให้กับเพื่อนครู หรือผู้รับการนิเทศจากโรงเรียนอื่นได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของเพื่อนครูและผู้รับการนิเทศ  
3. การจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  วิจารณ์ พานิช (2555 : 139) ได้ให้ความหมายของ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกัน หรือการรวมตัวกันของครูในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่แต่ละคนให้ความสนใจเกี่ยวกับ การพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน ลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู วิจารณ์ พานิช ได้นำเสนอไว้ดังนี้
       1. เน้นการเรียนรู้
       2. มีวัฒนธรรมร่วมมือกันเพื่อการเรียนรู้ของทุกฝ่าย
       3. ร่วมกันตั้งคำถามต่อวิธีการที่ดีและตั้งคำถามต่อสภาพปัจจุบัน
      4. เน้นการลงมือทำ
      5. มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง
      6. เน้นที่ผล หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของศิษย์