หน้าแรก

PCRS Learning Model

OPLC Pilot Project :Nakhonayok

บทความวิจัยที่น่าสนใจ

ผลงาน ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

 
 

 ถวายหนังสือ " เขื่อนขุนด่านปราการชล ภูมิปัญญาฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชน "  

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ Augmented Reality  

พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่่บนเกาะ สพป.ระนอง   

 วิพากย์งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ไร้สายแบบพกพา สำหรับนักศึกษา มสธ.

 บรรยายพิเศษ " การเปลี่ยนแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ : มหัศจรรย์หนังสือ สสร. " งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 การบรรยายหัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมการพัฒนา ICT สำหรับครูยุค 4.0   

 อบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 อบรมการสร้างสื่ออัจแระยะเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนคลองทรงกระเทียบม

พัฒนาความรู้ให้ครูกลุ่มตัวอย่างโครงการการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร         การศึกษาในศตวรรษที่ 21สำหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคกลาง ( อยุธยา)

พัฒนาความรู้ให้ครูกลุ่มตัวอย่างโครงการการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร         การศึกษาในศตวรรษที่ 21สำหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคกลาง  (เพชรบุรี) 

 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ    

 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 29  : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

 รวมแอพพลิเคชั่น ช่วยเรื่องการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียน 4.0

108เทคนิคเขียนบทความอย่างไรก็ได้ตีพิมพ์

ค่ายการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

 แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561.docx

constructivism and constructionism by Suradet srit

10 วิธีในการสอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว

1 / 2 /