หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ

  

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด

 


บรรยายการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (วPA) เพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ  ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์แทน และโรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 สพป.นครนายก


 

บรรยายแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานงาน ตำแหน่งครู (วPA) ให้กับโรงเรียนปากกรานพิทยา โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โรงเรียนคอตัน คลอง 27 และโรงเรียนอุดมศีลวิทยา

 

ได้รับเชิญจากสำนักงานเลาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิจารณาร่าง ระบบการเรียนรู้ตามารตฐานวิชาชีพของคุรุสภาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล วันที่  28 ธันวาคม 2564 และวันที่ 6 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสนอแนะ และแนะนำเพื่อให้ข้อมูลในการดำเนินการให้มีความสมบูรณ์

ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัย เรื่อง ระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 1 วันที่  28  ธันวาคม  2564  และครั้งที่ 2 วันที่ 6 มกราคม 2565 เพื่อให้ความเห็นชอบและให้ข้อมูลในการดำเนินวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com