อบรม "การสร้างหนังสืออัจฉริยะเพื่อประกอบการสอน"
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และโรงเรียนคลองทรงกระเทียม

     อบรมสร้างหนังสืออัจฉริยะเพื่อประกอบการสอน ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  และโรงเรียนคลองทรงกระเทียม  เพื่อให้คณะครูสามารถจัดการสื่อ และสร้างสื่อในรูปแบบ Augmented Reality ( AR ) และเป็นคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนคลองทรงกระเทียม

   
 

--------  กลับหน้าหลัก  ---------