หน้าแรก
 

PCRS Learning Model

 

OPLC Pilot Project :Nakhonayok

 

บทความวิจัย

 

ผลงาน ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม

  ติดต่อเรา

 
 

  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model    

  Tablet....Learining Tool for Kid
  Tablet กับการจัดการศึกษา
 การวางแผนการสอน

 Tablet กับการจัดการศึกษา

 การพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของครูตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 การสร้างหนังสืออัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 วิพากย์งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ไร้สายแบบพกพา สำหรับนักศึกษา มสธ.

 วิพากย์งานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 4Pนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รุ่นที่ 5

พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่่บนเกาะ สพป.ระนอง   

อบรมการพัฒนา Augmented Reality Application ด้วย ARUSMA มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
อบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
อบรมการสร้างสื่ออัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
ประกวดศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม OBEC Award 
พัฒนาความรู้ให้ครูกลุ่มตัวอย่างโครงการการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร        การศึกษาในศตวรรษที่ 21สำหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคกลาง 

    
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2556  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


สัมนา"Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ"
อบรมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้


ค่ายการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา 


กิจกรรม เรียนสนุก  สอนสบาย ตามรูปแบบ
"PCRS Learning Model"


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555


 การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย


 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา
:  Field Trip`


แสดงผลงาน "เครื่องมือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21" งานสุดยอดการอ่านและคิดวิเคระห์ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนค์ เซ็นทรัลเวิร์ล โดยกระทรวงศึกษาธิการ


อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนทองหลางบางอ้ออาษา


1 / 2 / 3 / 4 / 5