หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ

  

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด

 

บรรยายการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (วPA) เพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ  ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์แทน และโรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 สพป.นครนายก


 

บรรยายแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานงาน ตำแหน่งครู (วPA) ให้กับโรงเรียนปากกรานพิทยา โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โรงเรียนคอตัน คลอง 27 และโรงเรียนอุดมศีลวิทยา

 

ได้รับเชิญจากสำนักงานเลาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิจารณาร่าง ระบบการเรียนรู้ตามารตฐานวิชาชีพของคุรุสภาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล วันที่  28 ธันวาคม 2564 และวันที่ 6 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสนอแนะ และแนะนำเพื่อให้ข้อมูลในการดำเนินการให้มีความสมบูรณ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านลาดช้าง อ.องครักษ์ นครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com