หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ

  

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด

 

สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลโรงเรียน : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา-2019 (ผู้บริหารโรงเรียน)

กรอกข้อมูลและประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.นครนายก
1. กรอกข้อมูลพื้นฐานครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ป.6)
2. ประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของครู ตอนที่ 1 (ครูผู้สอนวิทยายาศาสตร์ ป.6)
4. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของครู ตอนที่ 2 (ครูผู้สอนวิทยายาศาสตร์ ป.6)


บรรยายการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (วPA) เพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ  ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์แทน และโรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 สพป.นครนายก


 

บรรยายแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานงาน ตำแหน่งครู (วPA) ให้กับโรงเรียนปากกรานพิทยา โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โรงเรียนคอตัน คลอง 27 และโรงเรียนอุดมศีลวิทยา

 

ได้รับเชิญจากสำนักงานเลาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิจารณาร่าง ระบบการเรียนรู้ตามารตฐานวิชาชีพของคุรุสภาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล วันที่  28 ธันวาคม 2564 และวันที่ 6 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสนอแนะ และแนะนำเพื่อให้ข้อมูลในการดำเนินการให้มีความสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com