หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิ.ย. 64

 

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ร่วมกับวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสกัดจำนวน 41 โรงเรียน ในห้ข้อ "การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21" เพื่อให้ครูนำไปจัดารกสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ และเสริมแรงให้นักเรียนได้เรียนรู็อย่างสนุกสนาน