หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ

  

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด

 


ได้รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้บรรยายในโครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสาตรบัณฑิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูให้เป็นผู้รู้มีความสามารถและประสบการณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ร่วมกับวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการเสวนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอนฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21" ระหว่าง 7-8 และ 14-15 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

 

ได้รับเชิญจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้บรรยาย "โครงสร่้างและการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ให้กับคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) จังหวัดปทุมธานี

 

           ได้รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้บรรยายในโครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสาตรบัณฑิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูให้เป็นผู้รู้มีความสามารถและประสบการณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21

 

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com