หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู
ในศตวรรษที่ 21 การบรรยายหัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมการพัฒนา ICT สำหรับครูยุค 4.0

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 การบรรยายหัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมการพัฒนา ICT สำหรับครูยุค 4.0 และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 2561 วิทยากรโดย ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก // Cr.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม//

 

 

 
 

1 / 2