หน้าแรก
 

PCRS Learning Model

 

OPLC Pilot Project :Nakhonayok

 

บทความ

 

ผลงาน ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม

  ติดต่อเรา

 
 

Tablet กับการจัดการศึกษา

ดร.กิตติศักดิ์  แป้นงาม

          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะเป็นการใช้ Tablet PC หรือ Notebook หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตามที  แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกไม่จำกัดเวลา หรือสถานที่ มากที่สุดคือ Tablet PC เนื่องจากพกพาสะดวก จอภาพ Touch screen ใช้งานง่ายเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ช่วยพัฒนา ฝึกฝนการอ่านให้เด็กได้นอกเหนือจากการอ่านหนังสือ สืบค้นหาข้อมูลได้ง่ายสามารถศึกษา ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่อยากรู้ได้ตลอดเวลา และคุณสมบัติอย่างหนึ่งของ Tablet PC คือสามารถเชื่อต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ นั่นคือ จะมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือจำนวนมากมหาศาลมีสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียที่มีหลากหลายถ้าครูออกแบบการสอนและกิจกรรมการเรียนโดยใช้ความสามารถของ Tablet PC ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนร่วมกันโดยเรียนรู้ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนผ่าน Social network อย่างที่เป็นกระแสที่ฮิตด้วยวลีดัง “ เรื่องนี้ต้องถึงครูอังคณา..แน่ ” นั่นเป็นการที่ครูอังคณาได้นำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Social network มาจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การนำ Tablet PC เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน เสมือนกับการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่ พบสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ช่วยให้เกิดความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น          เมื่อ Tablet PC เข้ามาสู่ระบบการศึกษา จึงต้องมีวิธีการหรือรูปแบบของการนำ Tablet PC ไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet PC ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นภาระหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะนำ Tablet PC ไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ Tablet PC  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและความรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ เกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากครูผู้สอนออกแบบการสอนให้ได้เสียก่อน ไม่ใช่นำ Tablet Pc มาสอนแทนครู หรือเป็นครูคนที่สอง ซึ่งเป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้อง เพราะเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ครูนำมาใช้ช่วยในการเรียน  การสอนให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือ เป็นสื่อการสอน เป็นเครื่องมือช่วยเหลือครูและนักเรียน ครูผู้สอนยังคงเป็น พระเอก นางเอก เครื่องมือต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นเพียง พระรอง เท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นต้องดำเนินการใช้ หรือใช้โดยครูออกแบบการสอนให้มีกิจกรรมใช้เครื่องมือนั้น ๆ เมื่อนำสื่อ หรือเครื่องมือที่มาช่วยในการจัดกิจกรรมการสอนของครู ควรต้องมองสิ่งเหล่านั้น คือ สื่อการสอนอย่างหนึ่ง แต่มาในรูปแบบที่ต่างกัน และเรียกชื่อตามสื่อนั้น ๆ เช่น Tablet PC ผู้สอนจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อใช้ Tablet PC ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ได้แก่
            1. วิเคราะห์ความสามารถของ
Tablet PC  (Analysis Ability of Media)
            2. ออกแบบระบบการสอน (
Instructional System Design)
วิเคราะห์ความสามารถของ Tablet PC  (Analysis Ability of Media)
            การที่ผู้สอนจะนำ
Tablet PC ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากผู้สอนต้องมีความรู้และสามารถใช้งาน Tablet PC ได้แล้ว  ผู้สอนต้องทราบความสามารถของ Tablet PC ว่ามีความสามารถทำอะไรได้บ้าง มีความสามารถอะไรที่แตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือตั้งโต๊ะอย่างไรบ้าง  เมื่อทราบถึงความสามารถแล้วจึงนำความสามารถของ Tablet PC นั้น ไปออกแบบการเรียนต่อไป จึงจะเป็นการนำเอาความสามารถที่มีของ Tablet PC มาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ Tablet PC เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน
           
จากการวิเคราะห์ความสามารถและความแตกต่างของ Tablet PC กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ดังนี้
            1. สามารถพกพาติดตัวไปได้
            2. สามารถบันทึกภาพนิ่งได้
         
3. สามารถบันทึกวิดีโอได้
          
 4. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้
          
     5. มีแอพพลิเคชั่นการศึกษา
         
6. สามารถบันทึกเสียงได้
         
7. สามารถแสดงผลบนจอภาพขนาดใหญ่ เช่น จอภาพ หรือเครื่องรับโทรทัศน์แบบ HDMI
           เมื่อทราบถึงความสามารถต่าง ๆ ของ Tablet PC
ทั้งหมดแล้ว สิ่งที่ผู้สอนต้องทำต่อไป คือ การออกแบบการสอน โดยมี Tablet PC เป็นเครื่องมือ หรือสื่อ สำหรับการเรียนของนักเรียน และสำหรับการสอนของครู ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดถัดจากนี้ไป จากการวิเคราะห์ความสามารถของ Tablet PC ที่ได้จะยกตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับผู้สอนว่าจะนำความสามารถเหล่านี้ไปจัดกิจกรรมการเรียน ดังนี้
           1.
สามารถพกพาติดตัวได้  จากความสามารถที่มีความแตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คือ การที่ Tablet PC สามารถนำติดตัว พกพาไปไหนมาไหนได้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะไม่สามารถนำติดตัว หรือพกพาไปไหนมาไหนได้  ดังนั้นในการนำ Tablet PC มาสู่กระบวนการเรียนการสอน จะเป็นการจัดกิจกรรมใช้ Tablet จัดกิจกรรมออกนอกห้องเรียนโดยใช้ความสามารถที่พกพาได้นั้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ออกไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ไม่ใช้เพียงในห้องเรียนเท่านั้น โดยอาจต้องใช้ความสามารถอื่นของ Tablet PC มาประกอบด้วย เช่น การบันทึกภาพ การบันทึกวิดีโอ เป็นต้น เช่น จัดกิจกรรมให้นักเรียนไปถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอสภาพแวดล้อมของโรงเรียน หากมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ นักเรียนเองจะรู้สึกตั้งใจ และสนใจในการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอนจะออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้น
            2. 
สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ ความสามารถอีกอย่างของ Tablet PC คือ การบันทึกภาพได้ การนำความสามารถในการบันทึกภาพนิ่งได้ สู่กระบวนการจัดกิจกรรมการสอน ผู้สอนต้องนำความสามารถดังกล่าวไปออกแบบการเรียน เพื่อได้กิจกรรมในการใช้ Tablet PC เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะต้องทำให้ Tablet PC ที่สามารถบันทึกภาพมีความต่างจากการใช้กล้องถ่ายภาพทั่วไป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องหาวิธีการ หรือแนวทางในการจัดกิจกรรมบันทึกภาพ โดยอาจมีการใช้งานผสมผสานกับความสามารถอื่น เช่น การพกพา โดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งจะมีความน่าสนใจและกระตือรือร้นมากกว่าจัดกิจกรรมในห้องเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ เช่น กำหนดเรื่องที่จะต้องไปถ่ายภาพนิ่ง แล้วให้นำเสนอโดยการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพที่ถ่ายมาประกอบการเล่าเรื่อง ซึ่งจากกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการพูด การนำเสนอ และมีความกล้าในการแสดงออก ทั้งยังได้รับความรู้จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติถ่ายภาพ จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองไปถ่ายภาพมาได้เป็นอย่างดี 
      
    3.สามารถบันทึกวิดีโอได้ ความสามารถในการบันทึกวิดีโอนี้เช่นเดียวกับความสามารถในการบันทึกภาพนิ่งได้จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันโดยผู้สอนออกแบบการสอนใหม่กิจกรรมการสอนเช่นเดียวกัน จะต่างกันโดยให้ผู้เรียนใช้การถ่ายภาพวิดีโอ แทนการบันทึกภาพนิ่ง เช่น ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนโดยให้นักเรียนสัมภาษณ์ผู้ปกครองในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วให้นักเรียนนำมาเสนอให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้มาจากผู้ปกครองทุกคน โดยมีครูจะทำหน้าที่คอยสรุปและคอยช่วยเหลือ แนะนำแก่ผู้เรียน จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้หลากหลายจากผู้ปกครองที่ต่างกันไปทั้งที่เป็นการถามในเรื่องเดียวกัน เหตุผลหนึ่งที่ควรเริ่มจากผู้ปกครอง เนื่องจากเป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียน นักเรียนจะมีความกล้า เพราะเป็นผู้ปกครอง จะกล้าถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วย เมื่อนักเรียนมีความคุ้นเคยกับวิธีการแล้วจึงลองให้เปลี่ยนกลุ่มจากผู้ปกครอง เป็นครูในโรงเรียน เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน หรือคนในชุมชนของตนเอง เป็นต้น
        
  4.สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์แบบไร้สายได้ คุณสมบัตินี้เป็นความสามารถที่สำคัญมากของ Tablet PC เนื่องจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ นั่นหมายถึง จะมีห้องสมุดขนาดใหญ่ มีหนังสือจำนวนมากมายอยู่ใน Tablet Pc นั้น และจะมีแหล่งความรู้ที่มากมายหลากหลาย รวมทั้งสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สอนและนักเรียนได้เลือกนำไปใช้ หรือศึกษาด้วยตนเองอย่างไร้ขีดจำกัด และหากจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน การเชื่อมอินเตอร์ไร้สายจะสามารถช่วยได้มาก โดยสถานศึกษาควรมีระบบพื้นฐานในเรื่องเครือข่ายไร้สายเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการสอนให้ครอบคลุมพื้นที่ของสถานศึกษาด้วย เมื่อนักเรียนได้ลงปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียนจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องที่ตนเองต้องการได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะมีแหล่งความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดเพิ่มขึ้นมาจากแหล่งความรู้ที่นักเรียนกำลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่ทันที ดังนั้นความสามารถเรื่องนี้จึงนับว่ามีความสำคัญมากที่สุดในการจัดกิจกรรมการสอน
        5. มีแอพพลิเคชั่นการศึกษา ในเครื่อง Tablet PC จะมีแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาติดตั้งมาในตัวเครื่องอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกนำไปใช้ประกอบการสอนได้ในระดับหนึ่งตามความต้องการ โดยต้องดูว่าแอพพลิเคชั่นที่มีในตัวเครื่อง Tablet PC มีอะไรบ้าง สามารถนำไปช่วยในการเรียนรู้เรื่องใดได้บ้าง หรือสามารถนำไปเสริมกิจกรรมการเรียนใดบ้าง นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถเพิ่มแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ แล้วนำแอพพลิเคชั่นนั้น ไปประกอบการสอนได้เช่นกัน ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่นที่มีอยู่มาเป็นสื่อประกอบการสอนได้ เช่น ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือให้ปฏิบัติทำแบบฝึกหัดโดยใช้แอพพลิเคชั่นที่มีได้เช่นกัน
   
6. สามารถบันทึกเสียงได้ จากความสามารถบันทึกเสียงได้นี้ จะมีลักษณะเช่นเดียวกับความสามารถของการบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกวิดีโอ ผู้สอนสามารถออกแบการสอนโดยใช้ความสามารถเหล่านี้มาจัดกิจกรรมร่วมกันแบบผสมผสานกันได้ อาจไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมแยกตามความสามารถของ Tablet PC อาจออกแบบการสอนให้มีกิจกรรม จากการใช้ Tablet PC เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
     
    7. สามารถแสดงผลบนจอภาพขนาดใหญ่ Tablet PC อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับจอภาพขนาดใหญ่ เช่น จอภาพเครื่องรับโทรทัศน์ ได้ทุกเครื่อง เนื่องจากคุณสมบัติของตัวเครื่อง Tablet PC เอง จะสามารถเชื่อมต่อกับจอภาพในระบบ HDMI เท่านั้น ต้องดูว่า Tablet PC เครื่องนี้นั้น ๆ สามารถเชื่อต่อได้หรือไม่ หากความสามารถที่เชื่อมต่อกับจอภาพขนาดใหญ่ได้นี้ ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำสิ่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ หรือสรุปความรู้จากTablet PC โดยผ่านจอภาพขนาดใหญ่ให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าภาพที่อยู่บนตัวเครื่อง Tablet PC