หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ

  

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family" ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด

 


 

The Development of Supervision Process for Instructional Development of Teachers to Promote Self-Directed Learning of Students

การพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 


 

THE DEVELOPMENT OF SOCIAL MEDIA ONLINE AWARENESS MEASUREMENT LITERACY: ANALYSIS FOR TEACHER’S PRATHOMSUKSA 6
 


 

การพัฒนาแบบวัดการรับรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการวิเคราะห์สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 


 

Activity Organizing Model for Enhancing the Awareness of Honesty Values for Youth in Central Region of Thailand
 


 

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
 

 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยไมโครเลิร์นนิ่งเพื่อการจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคล
 

 
 

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model
 


 

Tablet....Learining Tool for Kid
 


 

การวางแผนการสอน
 

Tablet กับการจัดการศึกษา
 

 

การพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของครูตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 


 

การสร้างหนังสืออัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 


 
 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21สำหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคกลาง