หน้าแรก
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในโครงการ

   

การสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 " STEM Education "
รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาเป้นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.นครนายก ระหว่างวันที่ 1 -2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก