หน้าแรก
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในโครงการ

   

การลงนามร่วมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.นครนายก และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
รศ.ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมลงนามกับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.นครนายก เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก