หน้าแรก
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในโครงการ

   

โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน
โรงเรียนบ้านคลอง 23
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
โรงเรียนวันครู 2504