หน้าแรก

PCRS Learning Model

OPLC Pilot Project :Nakhonayok

บทความวิจัยที่น่าสนใจ

ผลงาน ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

 
ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิก Line@ Teacher New Gen เพื่อรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่ครูสามารถนำไปใช้ได้ และเป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารกับแอดมิน ในการแอดเพิ่มเพื่อนใน Line@ นี้ จะไม่เป็นสาธารณะ จะไม่มีผู้ใดในกลุ่ม Line@ ไม่สามารถเห็นข้อความ หรือสิ่งที่ส่งใน Line@ จะเห็นเพียงผู้ส่งกับแอดมินเท่านั้น  จึงเป็นส่วนตัวมากกว่า LingGroup

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCSR Learning Model เป็นไปตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา โดยเริ่มจาก วางแผน สร้างงาน ไตร่ตรอง และแบ่งปันความรู้ ในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบนี้ จะประกอบด้วยกิจกรรมในการเรียนรู้ ดังนี้

วางแผน : Plan ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1.แนะนำกิจกรรมการเรียน
2. กำหนดเป้าหมายของชิ้นงาน
3. ระดมสมอง / ทบทวนความรู้เดิมเพื่อ
วางแผนสร้างชิ้นงาน

 สร้างชิ้นงาน : Create ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่วางแผน

ไตร่ตรอง : Reflect ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. นำเสนอความก้าวหน้าของชิ้นงาน/ความรู้ที่ได้
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แบ่งปันความรู้ : Share ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ เผยแพร่ชิ้นงานความรู้ที่ได้
 

การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ PCSR Learning Model
เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ หรือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความ กระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ทำโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา เป็นต้น ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนทำหน้าที่เปลี่ยนบทบาทจากเดิมมาเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความคิด และเป็นผู้แนะแนวทางให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ ครูไม่ใช่ผู้นำความรู้มาเสนอหรือยัดเยียดให้ผู้เรียน โดยจะเตรียมการจัด บรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อสิ่งเร้าเสริมแรงให้คำปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนเช่นเดียวกันจะเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของตนและที่สำคัญที่สุด คือ การเรียนรู้วิธีการเรียนด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพแบ่งเป็นกิจกรรมของผู้สอน และผู้เรียน ดังนี้

1.กิจกรรมของผู้สอ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบ PCRS Learning Model อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้

วางแผน : Plan ประกอบด้วยกิจกรรม
1.แนะนำกิจกรรมการเรียน / บอกเป้าหมายที่จะสร้างงาน หรือเรื่องที่จะเรียน
2.ตั้งคำถาม หรือประเด็นของเรื่องที่จะสร้างชิ้นงาน

3. ระดมสมองของผู้เรียนจากความรู้้ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน เพื่อนำมาวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง

4.แนะนำ และคอยสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน

สร้างชิ้นงาน : Create ประกอบด้วยกิจกรรม
1.ผู้สอนให้ผู้เรียนนำเสนอแผนการเรียนรู้ หรือวิธีการแสวงหาความรู้ในเรื่องที่จะเรียนหรือสร้างชิ้นงาน
2.ผู้สอนคอยสังเกต และประเมินการทำงานของผู้เรียน

ไตร่ตรอง : Reflect ประกอบด้วยกิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนได้นำเสนอเรื่องที่ได้เรียนรู้ หรือชิ้นงานที่ได้ และวิธีการแสวงหาความรู้
2.ผู้สอนถามนำในเรื่องที่ได้แสวงหาความรู้
3.ผู้สอนประเมินความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ และชิ้นงานของผู้เรียน
4.ให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น วิจารณ์งานของเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับของแต่ละคน

แบ่งปัน : Share ประกอบด้วยกิจกรรม
1.ผู้สอนให้ผู้เรียนได้นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้และผลงานที่ได้สู่สาธารณะ เช่น จัดนิทรรศการ ­ป้ายนิเทศ เป็นต้น
2.นำเสนอผลงานและความรู้ที่ได้ในชุมชนออนไลน์ หรือผู้สอนจะกำหนด หาแนวทางในการนำเสนอในรูปแบบใดก็ได้เช่นกัน
3.ให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ด้วยตนเอง

2.กิจกรรมผู้เรียน ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และสร้างชิ้นงานของตนเอง ดังนี้

วางแผน : Plan ประกอบด้วยกิจกรรม
1.ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายเรื่องที่จะเรียน หรือสร้างงาน
2.ผู้เรียนสนทนาและระดมสมอง
3.วิเคราะห์ ทบทวน ความรู้ที่มีอยู่ในตนเองเพื่อกำหนดแนวทางเรียนรู้ และสร้างชิ้นงาน

สร้างชิ้นงาน : Create ประกอบด้วยกิจกรรม
1.
ลงมือปฏิบัติตามแนวทางหรือแผนที่วางไว้
2.รวบรวมความรู้ที่ได้จากการลงมือป­ฏิบัติ
3.บันทึกสิ่งที่ได้จากการเรียน และสร้างชิ้นงาน
4.
แสวงหาความรู้

ไตร่ตรอง : Reflect ประกอบด้วยกิจกรรม
1.ผู้เรียนนำเสนอเรื่องที่ได้เรียนรู้ หรือชิ้นงานที่ได้ และวิธีการแสวงหาความรู้
2. ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น วิจารณ์งานของเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับของแต่ละคน

แบ่งปัน : Share ประกอบด้วยกิจกรรม
กำหนดแนวทาง วิธีการนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ความรู้ด้วยตนเอง
2.ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้จากชิ้นงาน ผลผลิตจากการลงมือปฏิบัติ