หน้าแรก

PCRS Learning Model

PARES Supervisor Model

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา

                            ประเด็นท้าทาย

ปีงบประมาณ 2565
-------------------------------------
ปีงบประมาณ 2566
-------------------------------------
ปีงบประมาณ 2567
-------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1. สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –
19) หลายประเทศทั่วโลก  ประเทศส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเกิดการติดเชื้อค่อนข้างรุนแรง เพื่อเป็นการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นี้ ประเทศต่าง ๆ ได้มีมาตรการปิดประเทศ (Lockdown) โดยให้ประชาชนหยุดกิจกรรมต่าง ๆ หยุดการเดินทาง และอยู่ในที่ตั้งหรือที่พักตามระยะเวลาที่กำหนด และงดกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรณรงค์มาตรการด้านสาธารณสุขและเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การจัดการศึกษาของทุกประเทศได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีการหยุดการเรียนการสอนทั่วประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  สถานศึกษาจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ความปลอดภัยของพื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีความริเริ่มในการวิเคราะห์ และตัดสินใจว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใด หลังจากนั้นกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมทั้งระบุวิธีการค้นคว้าที่ จะนำ ไปสู่ความสำเร็จ ทั้งสามารถตรวจสอบทบทวนผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จในการเรียนของตนได้ เป็นวิธีการจัดการศึกษาที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจตามเป้าหมายของตนเองมากกว่าที่จะให้ผู้อื่นกำหนดเป้าหมายให้ นักเรียนจะเป็นผู้ควบคุมและจัดการการเรียนด้วยตนเอง ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นวิธีการเรียนรู้หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนในช่วงสถานการณ์การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามความต้องการ  ครูต้องให้โอกาสนักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาจากการทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงความรู้เดิม ประสบการณ์เดิมกับข้อมูลใหม่ โดยให้นักเรียนศึกษาจากสถานการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ใหม่โดยอาศัยความรู้เดิม ควรท้าทายให้นักเรียนคิด และส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนสังเกต สำรวจเพื่อให้เห็นปัญหาจัดบริบทการเรียนรู้ซึ่งสนับสนุนการเป็นอิสระของผู้เรียน ในขณะเดียวกันครูต้องทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนที่ดีช่วยนักเรียนในการสร้างความรูใหม่  ่ในฐานะศึกษานิเทศก์ได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสนับสนุนและกระบวนการสอนของครูยังคงให้ดำเนินการสอนต่อไป ทั้งยังได้ช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษาให้ครูดำเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้คิดนวัตกรรม หรือแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนาการสอนโดยตรง นิเทศการสอนให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของครู มีการประเมินผลการสอนของครู มีการสังเกตเพื่อพัฒนาการสอน ซึ่งจะสามารถช่วยให้ครูจัดการสอนให้กับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ได้มีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

          1. สำรวจความต้องการรับการนิเทศการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          2. พัฒนากระบวนการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          3. วางแผน และสร้างเครื่องมือในการนิเทศการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับผู้รับการนิเทศการศึกษา

          4. ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนิเทศการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          5. ประสานความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมในการสนับสนุนการจัดการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

         6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและสะท้อนบทเรียนจากการนิเทศการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

         7.
สรุปจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการนิเทศการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกับหลังจากการนิเทศการศึกษาให้กับสถานศึกษา และครูผู้รับการนิเทศ 

         8. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการนิเทศการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

  
3.1. เชิงปริมาณ
              3.1.1 สถานศึกษาและครูผู้รับการนิเทศเป้าหมายร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง                            3.1.2 สถานศึกษาและครูผู้รับการนิเทศเป้าหมายร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

              3.1.3 สถานศึกษาและครูผู้รับการนิเทศเป้าหมายร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลสารสนเทศ รายงานการนิเทศ และข้อมูลย้อนกลับหลังจากได้รับการนิเทศการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

   3.2 เชิงคุณภาพ

              3.2.1 ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำหรับสถานศึกษาและครู

              3.2.2 สถานศึกษาและครูมีความรู้ความสามารถจัดการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

              3.2.3 สถานศึกษาและครูผู้รับการนิเทศเป้าหมายได้รับข้อมูลสารสนเทศ รายงานการนิเทศ และข้อมูลย้อนกลับหลังจากได้รับการนิเทศการสอนของครูให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการศึกษา

              3.2.4 ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและครูผู้รับการนิเทศเป้าหมาย

***---------------------------------------------------***