หน้าแรก

PCRS Learning Model

PARES Supervisor Model

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา


 

ชื่อ -นามสกุล :  นายกิตติศักดิ์    แป้นงาม

ตำแหน่ง :  ศึกษานิเทศก์      วิทยฐานะ :   ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 

Bullets001.gif

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)                            วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

Bullets001.gif

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การศึกษาผู้ใหญ่)             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Bullets001.gif
 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (เทคโนโลยีการศึกษา)         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานิเทศ ติดตาม และประสานงานการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย (Digital Literacy)

การเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล (DEEP)