หน้าแรก

PCRS Learning Model

PARES Supervisor Model

ปฏิทินงาน

ติดต่อเรา

        ด้านการนิเทศการศึกษา

1

ออกแบบจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา

2

คัดสรร สร้างพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

3

นิเทศ ให้คำปรึกษา

4

การพัฒนางานวิชาการ

5

การประสานงานกับหน่วยวิชาการ สถานประกอบการ

6

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

7

รายงานผลการนิเทศ

       ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

1

วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา

2

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา / หน่วยงานการศึกษา

3

ติดตาม ประเมินผล การส่่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

4

จัดทำรายงานสารสนเทศ

       ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

1

การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2

เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

3

นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการนิเทศการศึกษา

4

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษา

5

บริการวิชาการแก่หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ                          

---------------------------------------------------------------------------