หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

  

      วิพากย์งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์บนระบบนวัตกรรมการสอนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้วิจัยโดย สิริกานต์ ไซยสิทธิ์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อศึกษาศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากย์...
รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

   
 

1  /  2

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com
ID Line : deeden57