หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

  

ได้รับเชิญจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายสุมชาย  พุ่มพิมล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บนเกาะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการผสมผสานสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยรูปแบบ รู้ เข้าใจ ทำ นำเสนอ

1  /  2

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com
ID Line : deeden57