หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

  

       ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสมชาย  พุ่มพิมล และดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด สร้างความรู้การใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และสร้างรายได้จาก Social Media ให้กับนักเรียนได้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปสู่การสร้างรายได้ในเชิงสร้างสรรค์

 

1  /  2

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com
ID Line : deeden57