หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

กิจกรรมบรรยาย ปี พ.ศ.2563   

กิจกรรมบรรยาย ปี พ.ศ.2562

กิจกรรมบรรยาย ปี พ.ศ.2559-2561

 

 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มาให้ความรู้ครูสังกัด สพป.นครนายก ภายใต้ดครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณห้องประชุมวังกระโจม สพป.นครนายก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
                                                      เพิ่มเติม      

   

ได้รับเชิญร่วมกับ ดร.กนิษฐา บางภู่ภมร อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  บรรยายการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ให้กับ นศ.ปวค. มรภ.จันทรเกษม ขอขอบคุณโครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.จันทรเกษมอย่างยิ่งครับ

บรรยาย ร่วมกับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย Application  โดยนางชณิตา โพธ์ทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้ดำเนินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ให้กับคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดพร้าว

จัดกิจกรรมการสอนวิทยาการคำนวณให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตลาดเก่า) อ.เมือง นครนายก ในรูปแบบของ Uplugged และ KidBright

 
 

"ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning " ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

1  /  2
 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com
ID Line : deeden57