หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

ได้รับเชิญร่วมกับ ดร.กนิษฐา บางภู่ภมร อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  บรรยายการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ให้กับ นศ.ปวค. มรภ.จันทรเกษม ขอขอบคุณโครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.จันทรเกษมอย่างยิ่งครับ

บรรยาย ร่วมกับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย Application  โดยนางชณิตา โพธ์ทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้ดำเนินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ให้กับคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดพร้าว

จัดกิจกรรมการสอนวิทยาการคำนวณให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตลาดเก่า) อ.เมือง นครนายก ในรูปแบบของ Uplugged และ KidBright

 
 

"ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning " ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

"ภาวะผู้นำในยุค 4.0 " กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาวะผู้นำทางการศึกษา ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วิพากย์งานวิจัย "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ไร้สายแบบพกพา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม "นวัตกรรมพยาบาลสู่ไทยแลด์ 4.0" บรรยายสร้างความรู้ให้กับแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลองครักษ์
 

"การส่งเสริมการใช้สื่ออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

 

วิพากย์" ร่างรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับครูเพื่อสนับสนุนทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 "งานวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่บนเกาะสังกัด สพป.ระนอง ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 การบรรยายหัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมการพัฒนา ICT สำหรับครูยุค 4.0 และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

บรรยายพิเศษ " การเปลี่ยนแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ : มหัศจรรย์หนังสือ สสร." รับเชิญจากถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.) ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018)  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

1  /  2

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com
ID Line : deeden57