หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการนิเทศ 
          วางแผนการนิเทศ เป็นกระบวนการการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดทางเลือก แนวปฏิบัติรายละเอียด ขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบที่สะดวกแก่การปฏิบัติและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ขั้นตอนวางแผนการนิเทศนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการนิเทศ ดังนี้
          1. กำหนดวิธีการนิเทศ

          2. กำหนดวิธีประเมินผลการนิเทศ

          3. เลือกเครื่องมือในการนิเทศ

          4. กำหนดปฏิทินการนิเทศ

ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศ  

        การดำเนินการนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษาควรมีความหลากหลายและมีความเหมาะสมกับครู และสถานศึกษา เป็นการดำเนิน การนิเทศการศึกษาตามที่วางแผนร่วมกันไว้ ในขั้นดำเนินการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ควรเป็นไปในรูปแบบของกัลยาณมิตร กล่าวคือ มีความร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพของนักเรียน มีความจริงใจในการชี้แนะชี้นำและยอมรับข้อมูลป้อนกลับทั้งสองฝ่าย  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่มีประสิทธิภาพการดำเนินการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ประกอบด้วย
         1. สร้างขวัญกำลังใจ/แรงบันดาลใจ

         2. ให้ความรู้ในเรื่องที่จะนิเทศ

         3. ปฏิบัติการนิเทศตามแนวทาง หรือแผนนิเทศที่วางไว้
         4. สังเกตสภาพการสอนและบันทึกสิ่งที่ได้จากนิเทศ

ขั้นตอนที่ 3 สะท้อนคิดการนิเทศ 

        สะท้อนคิด (
Reflect) เป็นการคิดทบทวนไตร่ตรองสิ่งที่เคยผ่านเข้ามา ด้วยใจที่เป็นกลาง มองดูความคิด ความรู้สึกและการตอบสนองต่อสิ่งนั้นของตนเอง  โดยใช้คำถามช่วยหาคำตอบด้วยตนเองหรือร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการกระทำและการตอบสนองที่ดีขึ้นในอนาคตทั้งในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลังจากการเสร็จสิ้นการทำงาน หรือการทดลอง หรือการเรียนรู้ เรื่องใด เรื่องหนึ่งแล้ว ย่อมมีการสรุปความรู้ หรือสิ่งที่ได้จากการทำงานนั้น ๆ และมีการนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ถึงสิ่งที่ได้พบ หรือได้รับจากการเรียนรู้  เช่นเดียวกับการนิเทศการศึกษาหลังจากได้ดำเนินการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาแล้วต้องมีการสรุปสิ่งที่ได้จากการนิเทศการศึกษา การสังเกตการสอน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติ การนิเทศการศึกษา  ประกอบด้วย
        1. วิเคราะห์ผลการนิเทศ
        2. รับฟังและปรับปรุงสิ่งที่ได้จากการนิเทศ

        เนื่องจากผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องมีองค์ความรู้ มีข้อมูล และข้อค้นพบที่ได้จากการนิเทศการศึกษา หากผู้รับการนิเทศไม่เกิดการพัฒนาความรู้จากการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาผู้รับการนิเทศจะไม่เกิดการพัฒนาองค์ความรู้  ผู้รับการนิเทศจะไม่สามารถนำเสนอสิ่งที่ได้จากการนิเทศการศึกษา หรือผลจากการสังเกตการสอนได้เลย เมื่อผู้รับการนิเทศ  ไม่สามารถแสดงออกทางความคิดเห็นของสะท้อนคิดการนิเทศ ผู้นิเทศควรต้องมีเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศได้แสดงความคิดนั้น เครืองมือนั่น คือ “การใช้คำถาม” คำถามเป็นเครื่องมือสำคัญในการสกัด หรือเจียรนัยองค์ความรู้จากประสบการณ์ การเลือกใช้คำถามในการสะท้อนคิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การสะท้อนคิด  ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (2561
) เสนอแนวทางการตั้งคำถามเพื่อการสะท้อนคิด ดังนี้
          1. บรรยายสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น  

          2. แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นทั้งของตนเองและผู้อื่น  

          3. การประเมินสิ่งที่ทำได้ดีแล้วมีอะไรที่ยังทำไม่ดี  
          4. การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้  
          5. หาข้อสรุปทางเลือกที่หลากหลาย  

          6. วางแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้ดีกว่าเดิมในครั้งต่อไป  

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการนิเทศ 

        การประเมินผลการนิเทศการศึกษา คือ การวัดเพื่อให้ทราบว่าผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา หรือการปฏิบัติการสังเกตการสอนของผู้รับการนิเทศ แล้วนำเอาผลที่วัดได้นั้นมาประเมินค่าว่ามีค่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของการนิเทศการศึกษาที่กำหนดไว้  ประกอบด้วย

       1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจในการสอนของผู้รับการนิเทศ
       2
. ประเมินประสิทธิภาพในการสอน

       3
. รายงานผลการนิเทศย้อนกลับให้ผู้รับการนิเทศ

ขั้นตอนที่ 5 แบ่งปันการนิเทศ
 
       การแบ่งปันการนิเทศเป็นการกำหนดแนวทาง วิธีการเผยแพร่สิ่งที่ได้จากการนิเทศการศึกษา  ในกิจกรรมการแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการนิเทศการศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับผู้อื่น หรือสาธารณะชนได้รับรู้และอาจนำความรู้นี้ไปใช้ต่อไป การแบ่งปันผู้รับการนิเทศสามารถกำหนดแนวทาง หรือรูปแบบได้เองตามความเหมาะสม และความถนัดของผู้รับการนิเทศ  สิ่งหนึ่งที่จะได้รับจากการแบ่งปันความรู้ของผู้รับการนิเทศ

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com