หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

  

           บรรยายสร้างความรู้ในการใช้ Application เพื่อการเรียนรู้และการจัดการสู่ห้องเรียน ร่วมกับ ดร.อภิภู  สิทธิภูมิมงคล ให้กับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดพร้าว เพื่อให้ครูสามารถนำ Application ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนให้สนุกสนาน กระตุ้นความสนใจของนักเรียน

 
 

1  /  2

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com
ID Line : deeden57