หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

  

ได้รับเชิญจาก โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิมยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ร่วมบรรยายกับ ดร.กนิษฐา  บางภู่ภมร อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ "การเรียนรู้แบบ Active Learning" ให้กับนักศึกษา ปวค. จำนวน 170 คน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการสอนต่อไป

1  /  2

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com
ID Line : deeden57