หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 29 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มาให้ความรู้ครูสังกัด สพป.นครนายก ภายใต้ดครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณห้องประชุมวังกระโจม สพป.นครนายก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563  ได้รับเชิญร่วมกับ ดร.พิมพ์ประภา  พาลพ่าย อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยาย "วิทยาการคำนวณเรื่อง่าย เพื่อการสอนสร้างชิ้นงานและโครงงาน" ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว : KidBright เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครู ได้นำไปจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ต่อไป

     

 

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com
ID Line : deeden57