หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ

สื่อการเรียนรู้  

ติดต่อเรา  

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

   

    ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็๋นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถส่งผลงานวิจัยมายัง ศูนย์บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทาง email : cietnayok2018@gmail.com
 

* การแก้ปัญหาพฤติกรรมความไม่มีวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยใช้ดาวสะสมความดี

* การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.2  โดยใช้วิธีการเรียน แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)

* การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ป.5

* ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของนักเรียนชั้น ป.5

* นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม

* เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี

* การปรับพฤติกรรมด้วยกิจกรรมสังคมมิติของนักเรียนชั้น ป.1