หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ

สื่อการเรียนรู้  

ติดต่อเรา  

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

   

    ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็๋นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถส่งผลงานวิจัยมายัง ศูนย์บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทาง email : cietnayok2018@gmail.com
 

* การบูรณาการวิชาภาษาไทยกับวิทยาศาสตร์

* การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้นป.4 ที่เรียนรายวิชาโครงงาน

* การบูรณาการความรู้ท้องถิ่นสู่ประสบการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์

* การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

* การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ eDLTV  เรื่อง สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม

* การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

* การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

* การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ที่มีระดับผลการเรียนต่่ากว่าเกณฑ์

* การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์

* การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อยกระดับความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติ ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม. 5

* ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการสอนแบบโครงงาน

* การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

* การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะการสังเกต)

* ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนวัดหนองเตย

* การใช้เกมการสอนกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

* การใช้เทคนิคการตั้งคาถามกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

* การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานโดยการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกด้วยการบวกคะแนนเพิ่ม