หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ

สื่อการเรียนรู้  

ติดต่อเรา  

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

   

    ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็๋นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถส่งผลงานวิจัยมายัง ศูนย์บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทาง email : cietnayok2018@gmail.com

 

* การใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

* การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้า โดยใช้แบบฝึกการอ่านที่มีตัว ร,ล,ว ควบกล้า

* การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำประกอบการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

* การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

* การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)

* การอ่าน

* การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

* การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

* การแก้ปัญหาการเขียนคาให้ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย

* การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ป.2

* การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ป.3

* การเขียนหนังสือไม่ถูกต้องและการเขียนหนังสือไม่สวย

* การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง

* การพัฒนาการอ่านด้วยนิทาน

* การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้าโดยใช้แบบฝึกการอ่านที่มีตัว ร,ล,ว เป็นค้าควบกล้า

* การพัฒนาความสามารถด้านทักษะการอ่าน

* การพัฒนาทักษะการสะกดคำ

* การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

* การส่งเสริมการอ่าน ป.1

* การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับ ป.1

* การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

* การสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา

* การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

* การใช้แบบฝึกการพัฒนาการอ่านคำที่มีตัวสะกดด้วยมาตรา แม่กด ของนักเรียน ป.3

* การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานการอ่าน เขียนภาษาไทย

* การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

* การแก้ปัญหาการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

* การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงสะกดคำ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

* การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความคิดวิเคราะห์จากเรื่องสั้น

* การอ่านหนังสือไม่ออก

* ผู้เรียนชอบเล่นมากกว่าเรียน

* พยัญชนะต้น (คำที่ใช้ ร ล เป็นพยัญชนะต้น)

* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

* การอ่าน

* การอ่านจับใจความ

* การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

* การใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูก เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน

* การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย