หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ

สื่อการเรียนรู้  

ติดต่อเรา  

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

   

    ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็๋นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถส่งผลงานวิจัยมายัง ศูนย์บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทาง email : cietnayok2018@gmail.com
 

 

* การเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

* การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

* การสร้างนิสัยการทำความสะอาดตามหน้าที่เวรประจำวันโดยให้เพื่อนคอยตรวจเวร

* การแก้ปัญหานักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์กีฬาหลังจากการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ

* การลดพฤติกรรมก้าวร้าว ด้วยข่าว คลิป จากสื่อโซเชียล

* พฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนชั้นประถมปีที่4-6 โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา

* การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่อง สิทธิผู้บริโภค ของนักเรียนชั้น ป.4