หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ

สื่อการเรียนรู้  

ติดต่อเรา  

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

   

    ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็๋นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถส่งผลงานวิจัยมายัง ศูนย์บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทาง email : cietnayok2018@gmail.com
 

 

* การวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

* การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการสร้างแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

* การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 3

 * การหาผลคูณจำนวนมากกว่าหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสามหลัก

* การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

* การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

* การพัฒนาทักษะการบวกและลบจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมสนุกคิดคณิตประจำวัน

* การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค Bar Model

* การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการดำเนินการของจำนวนของนักเรียนชั้น ม.1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

* การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการหาร

* การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียน

* การแก้ปัญหาการคูณไม่ตรงหลักของนักเรียนชั้น ป.4 โดยใช้นวัตกรรมการคูณแบบตาราง

* การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น ม.2

* ปัญหาการตีความโจทย์ปัญหาระคน

* การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

* การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อช่วยให้เด็กจำตัวเลขและรู้ค่าจำนวน 1 – 20

* การฝึกการคิดเลขเร็วโดยใช้แบบฝึก

* การพัฒนาทักษะการบวก การลบ เศษส่วน ของนักเรียนชั้น ป.5 โดยแบบฝึกทักษะการบวก การลบ เศษส่วน

* พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะคณิตคิดเร็วของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

* การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้น ม.1

* การฝึกคิดเลขเร็ว