หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ

สื่อการเรียนรู้  

ติดต่อเรา  

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

   

    ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็๋นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถส่งผลงานวิจัยมายัง ศูนย์บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทาง email : cietnayok2018@gmail.com
 

 

* การใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

* การใช้โปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ และการเสริมแรงในการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

* การใช้โปรแกรมวาดรูป Paint เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์

* การใช้ Facebook group ในเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3