หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ
วิจัยหน้าเดียว  

สื่อการเรียนรู้  

   

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช 

   

https://us04web.zoom.us/j/77947671693?pwd=oM5KI0JQ1okzYaEWsBLvf-XBir5CmT.1 

Meeting ID: 779 4767 1693
Passcode: 8T91BX

รุ่นที่ 1
https://us04web.zoom.us/j/73510140623?pwd=uBiCh3pQvjfQsV5rHA8tD4aJXWkt1d.1

Meeting ID: 735 1014 0623
Passcode: z3wHps

รุ่นที่ 2
https://us04web.zoom.us/j/76068980193?pwd=q41Ciqc8XxdcPTduRWjIy7WobGXAK9.1

Meeting ID: 760 6898 0193
Passcode: 1z4F34

 

รุ่นที่ 1
https://us04web.zoom.us/j/74731394831?pwd=OFbQRpDycluwrcqtrRn_1ZCFrTI2Ji.1

Meeting ID: 747 3139 4831
Passcode: 7YUM83

รุ่นที่ 2
https://us04web.zoom.us/j/74515206830?pwd=ImKXT1JiYHL0kfNN4P3sy0uMEoAhEj.1

Meeting ID: 745 1520 6830
Passcode: Q3guD7

ยกเลิกรุ่นที่ 3 และ 4 เนื่องจากมีผู้สมัครน้อย ขอให้ไปรวมรุ่นที่ 1 แทน