หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ
วิจัยหน้าเดียว  

สื่อการเรียนรู้  

   

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช 

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด และบุคคลทั่วไป เข้ารับการอบรมสร้างสื่อออนไลน์เพื่อประกอบการสอน  ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting ในระยะแรกวันที่ 2 - 3 กรกฏาคม 2565 รับเพียงรุ่นละ 300 คน ประกอบด้วย
          1. Tool for Teachers and Students : Coggle
          2. e-Book สร้างง่าย 5 นาที
          3. เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นเกมโชว์                  

( เมื่อแต่ละรุ่นลงทะเบียนครบรุ่นละ 300 คน ระบบจะปิดไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก )


  

การใช้ PowerPoint ในการสอนให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องที่สอน  สามารถสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ และประยุกต์วัดผลการเรียนได้
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.
รุ่นที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
รุ่นที่ 3 เวลา 13.00 - 14.00 น.
รุ่นที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
 

  (คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน)
 


 

 

การสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ หรือสร้างสื่อประกอบการสอนอย่างง่ายสำหรับผู้สอน หรือผู้ที่รักการเขียนสามารถสร้างรายได้จากการทำหนังสืออิเลกทรอนิกส์ ใช้เวลาในการสร้างเพียง 5 นาที
วันที่  2  กรกรฎาคม 2565
รุ่นที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น.
รุ่นที่ 2 เวลา 14.30 - 15.30 น.

(คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน)
 

เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบการสอน วางแผนการสอนสำหรับครู หรือเครื่องมือวางแผนการเรียนรู้และสรุปความรู้จากการเรียนของนักเรียน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น.
 

(คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน)

เมื่อลงทะเบียนแล้ว แอด Line Group ของหลักสูตรที่ลงทะเบียน เพื่อติดต่อ สื่อสาร และส่ง e-PLC กลับไปให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

e-Book สร้างง่าย 5 นาที รุ่นที่ 1

คลิกเข้าไลน์กลุ่ม

e-Book สร้างง่าย 5 นาที รุ่นที่ 2

 คลิกเข้าไลน์กลุ่ม

เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นเกมโชว์  รุ่นที่ 1
 
คลิกเข้าไลน์กลุ่ม

เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นเกมโชว์  รุ่นที่ 2
 

คลิกเข้าไลน์กลุ่ม

เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นเกมโชว์  รุ่นที่ 3
 
คลิกเข้าไลน์กลุ่ม

เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นเกมโชว์  รุ่นที่ 4

คลิกเข้าไลน์กลุ่ม

Tool for Teachers and Students : Coggle
 
คลิกเข้าไลน์กลุ่ม