หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ
วิจัยหน้าเดียว  

สื่อการเรียนรู้  

   

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช 

   

เว็บไซต์ "ศูนย์บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของครูในสังกัดได้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาไปจัดการเรียนการสอน โดยทางศูนย์ ฯ ได้รวบรวม และสร้างนวัตกรรมและสื่อเพื่อให้ครูได้นำไปประกอบการสอนต่อไป ประกอบด้วยสื่อดิจิทัล สื่อการศึกษา วิดิทัศน์ และคลิปวิดิทัศน์ในการสอนของครูที่เป็นต้นนแบบ แรงบันดาลใจให้กับครูท่านอื่น ในรูปแบบของ " ครูนครนายกสอนดี " ผ่าน youtube channel  และ Fanpage "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา" ฝากคุณครูทุกท่านเข้ารับชมและกดLike / Subscribe ให้กับทางช่องครูนครนายกสอนดี และทาง Fanpage นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วย

 

 

 

 

 

 

เชิญร่วมทดสอบความรู้ ความเข้าใจ "การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนา 2019  ( Covid-19)  
สพป.นครนายก  


* เมื่อเรียนรู้ และทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 จะได้รับ
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ *

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
* DLTV คืออะไร
* รู้จักกับ DLIT
* แนะนำการใช้ DLTV สำหรับก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศีกษา 2563
* การศึกษาทางไกล 

แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ "การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล" 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี AR” ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.นครนายก ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก


ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี AR”  


Download แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ PDF) 

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ Word)

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ไฟล์ PDF) 

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ไฟล์ Word)    

 

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


เลขาธิการ กพฐ.วาง 5 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยโครงการ DLTV มอบเขตพื้นที่สำรวจโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ให้ใช้โครงการ DLTV เข้ามาเติมเต็มทันที
 

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

การจัดการเรียนรู้โครงการจัดทำสื่อ ๖๐ พรรษา โรงเรียนบ้านคลอง ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก