หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ

สื่อการเรียนรู้  

ติดต่อเรา  

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

   

    ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็๋นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถส่งผลงานวิจัยมายัง ศูนย์บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทาง email : cietnayok2018@gmail.com

* การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพอื่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

* แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

* การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจำนวนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ

* การวัดเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

* การพัฒนาด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

* การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ

* การแก้ปัญาหาการอ่านออกเสียงพยัญชนะและสะกดคำภาษาอังกฤษ

* การฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

* การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานป๊อปอัพสำหรับนักเรียนชั้น ป.5

* การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานป๊อปอัพสำหรับนักเรียน

* การศึกษาปัญหาความคงทนในการจาคาศัพท์ของนักเรียนชั้น ม. 1

* แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

* การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ

* การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจานวนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ

* การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

* การพัฒนาทักษะการเขียน

* การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยนิทานสำหรับนักเรียนชั้น ป.6

* การฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากแบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

* การใช้แบบฝึกในการพัฒนาการอ่านการเขียน colors

* การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักเรียน

* การพัฒนาด้านการคัดลายมือภาษาอังกฤษ

* การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก สำหรับนักเรียนชั้น ป. 2

* การพัฒนาทักษะด้านการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ป.6

* ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่ออักษรลูกเต๋า