หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ
วิจัยหน้าเดียว  

สื่อการเรียนรู้  

   

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช
 

   

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

อำเภอเมือง

อำเภอปากพลี

1.โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 1.โรงเรียนวัดท่ามะปราง
2.โรงเรียนวัดโคกลำดวน 2.โรงเรียนวัดเนินหินแร่
3.โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 3.โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
4.โรงเรียนวัดหุบเมย 4.โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม
5.โรงเรียนวัดท่าชัย  
6.โรงเรียนสาริกา
7.โรงเรียนวัดดอนยอ