หน้าแรก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศสาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา  

   

ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานด้านสื่อการสอน นวัตกรรม และงานวิจัย ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็๋นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถส่งผลงานวิจัยมายัง ศูนย์บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทาง email : cietnayok2018@gmail.com