หน้าแรก
นวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย-บทความ

สื่อการเรียนรู้  

ติดต่อเรา  

   

การสร้างหนังสืออัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
CREATING THE INTELLIGENT BOOK FOR LEARNING THE ASEAN COMMIUNITY FOR PRATHOMSUKSA 6
: ดร.กิตติศักดิ์  แป้นงาม

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม Tablet PC ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  : ดร.กิตติศักดิ์  แป้นงาม

การพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของครูตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
THE DEVELOPMENT TOOLS INFORMATION TECHNOLOGYAND COMMUNICATION SKILLS TEACHERBASED ON THE CONCEPT OF LEARNING IN THE 21st CENTURY   : ดร.กิตติศักดิ์  แป้นงาม ดร.ดร. อธิพัชร์ วิจิตรสถิตรัตน์ และ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์

การประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 22
An Evaluation of the School Loves Reading Project of Prathomsuksa 1st Students in Ban Klong 22 School           
                             : ดร.กิตติศักดิ์  แป้นงาม

 
 
 
 
 
 

1 / 2 / 3 / 4 / 5