หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิ.ย. 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จัดประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA Online) และสร้างความเข้าใจในการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดจำนวน 41 โรงเรียน ณ ห้องประชุมวังกระโจม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ระหว่างวันที่่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการใช้งบประมาณปี พ.ศ.2563  ทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก ทีม ICT Talent มาสร้างความรู้ในการใช้ True VLearn เพื่อนำไปใช้ในเพื่อการประชุมออนไลน์ และจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ต่อไป

    ขอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลโดยใช้รหัส 10 หลักที่ถูกต้อง 
         การรายงานผลนวัตกรรมของโรงเรียนในครั้งนี้ ขอให้โรงเรียนทำแบบสรุปนวัตกรรมของโรงเรียนตัวเองออกมาเป็น infographic จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ต่อ 1 นวัตกรรม โดย Save เป็นไฟล์นามสกุล JPG ในแบบรายงานผลที่ให้กรอก ขอให้โรงเรียนกรอก ยอดเงินที่ได้รับ ยอดเงินที่ใช้จริง และ ยอดเงินคงเหลือ เป็นตัวเลขเท่านั้น

ขอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลโดยใช้รหัส 10 หลักที่ถูกต้อง 
         การรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมควงามพร้อมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)    

ขอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลโดยใช้รหัส 10 หลักที่ถูกต้อง 
  ให้โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อเป็นข้อมูลในการออกนิเทศ กำกับ ติตตามและประเมินผลโดยคณะศึกษานิเทศก์      

ขอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลโดยใช้รหัส 10 หลักที่ถูกต้อง 
 โรงเรียนรายงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม  สำหรับโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี / โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ /โรงเรียนวัดหนองทองทราย      

1. Power point ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 : 29 มิถุนายน 2563
2. คู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) : 29 มิถุนายน 2563

หน้า 1 ปี 2562 / หน้า 2 ปี 2562