หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิ.ย. 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 7 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจำนวน 41โรงเรียน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562                           ดูเพิ่มเติม  


  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด จำนวน 1 โรงเรียน โดยมี นายพิเชษฐ์  นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  

                                                    อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลเตรียมการเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

                                                    อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยายกาศ การดำเนินการสร้างความรู้การสอนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   

 
 


 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสพป.นครนายก ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562
1.ข้อมูลโรงเรียนและบุคลาการ     ดูเพิ่มเติม
2.ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ดูเพิ่มเติม
     

          23 สิงหาคม 2562 นางจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ และนางสาวสุวิมล อินทปันตี ศึกษานิเทศก์ จาก สพฐ.ได้มาเยี่ยมและนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี นายพิเชษฐ์ นนท์พล ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก และคณะครูโรงเรียนชุมนวัดป่าขะให้การต้อนรับ              ดูเพิ่มเติม

      ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 สพป.นครนายก ดำเนินการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.นครนายก และติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยคณะกรรมการ กตปน. ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก


                                                                     ดูเพิ่มเติม
 

 

 

หน้า 1 / หน้า 2