หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   เป็นประธานในการประุชุมชี้แจงนโยบาย และจัดทำข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวม 41 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก