หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิ.ย. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

สรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.นครนายกประจำปีงบประมาณ 2564  

การดำเนินงาน

จำนวนโรงเรียน

คิดเป็นร้อยละ

โรงเรียนในสังกัด  ทั้งหมด

131

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

41

 

การพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

ด้านโครงสร้าง

40

97.50

ด้านส่งเสริมการศึกษา

 

 

        ด้านทักษะวิชการ

41

100

        ด้านทักษะอาชีพ

41

100

        ด้านทักษะชีวิต

41

100

        ด้านภาษา

41

100

         ด้าน ICT

41

100