หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

 

 
   

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

อำเภอเมืองนครนายก 

อำเภอบ้านนา 

1.โรงเรียนอนุบาลนครนายก

1.วัดหนองรี

2.วัดพราหมณี

2วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

3.วัดหนองทองทราย

3.วัดทองหลาง

4.บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)

4.วัดเลขธรรมกิตติ์

5.ชลนายกสงเคราะห์

5.วัดทองย้อย

6.วัดท่าทราย

.6.ชุมชนวัดป่าขะ

7.วัดวังไทร

7.วัดพิกุลแก้ว

8.วัดสันตยาราม

8.บ้านเขาดิน

9.ชุมชนบ้านคลองเหมือง

9.วัดกุฎีเตี้ย

10.วัดศรีจุฬา

10.บ้านเขาหัวนา

11.วัดคีรีวัน

 

12.วัดท่าด่าน

 

13.วัดวังทิพย์พันธาราม

 

อำเภอองครักษ์ 

อำเภอปกาพลี 

1.วัดพลอยกระจ่างศรีฯ

1.บ้านบุ่งเข้

2.วัดสุนทรพิชิตาราม

2.บ้านดงแขวน

3.อนุบาลองครักษ์

3.วัดเกาะกา

4.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

4.บ้านโคกสว่าง

5.บ้านทำนบ

5.วัดโพธิ์

6.วัดประสิทธิเวช

6.วันครู 2504

7.วัดอรุณรังษี

7.วัดพรหมเพชร

8.บ้านคลอง 22

 

9.วัดโพธิ์แทน

 

10.วัดทวีพูลรังสรรค์

 

11.บ้านดอนกลาง