หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

   

ข้อมูลเบื้องต้น ณ 10 มิถุนายน 2562

โรงเรียนขนาดเล็ก แยกรายอำเภอ

อำเภอเมือง

อำเภอบ้านนา

1.โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 1.โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร)
2.โรงเรียนวัดท่าทราย 2.โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
3.โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง  
4.โรงเรียนวัดวังไทร  

อำเภอองครักษ์

อำเภอปากพลี

1.โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 1.โรงเรียนวันครู 2504
2.โรงเรียนบ้านทำนบ 2.โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
  3.โรงเรียนวัดพรหมเพชร


โรงเรียนขนาดกลาง แยกรายอำเภอ

อำเภอเมือง

อำเภอบ้านนา

1.โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1.โรงเรียนวัดหนองรี
2.โรงเรียนวัดศรีจุฬา 2.โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
3.โรงเรียนวัดท่าด่าน 3.โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
4.โรงเรียนวัดสันตยาราม 4.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
5.โรงเรียนวัดคีรีวัน 5.โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)
6.โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 6.โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ)
7.โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 7.โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
8.โรงเรียนวัดพราหมณี  

อำเภอองครักษ์

อำเภอปากพลี

1.โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1.โรงเรียนบ้านดงแขวน
2.โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 2.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
3.โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 3.โรงเรียนวัดเกาะกา
4.โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 4.โรงเรียนวัดโพธิ์
5.โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม  
6.โรงเรียนวัดอรุณรังษี  
7.โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)  
8.โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)

 

โรงเรียนขนาดใหญ่  แยกรายอำเภอ

อำเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลนครนายก
อำเภอบ้านนา โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
อำเภอองครักษ์ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์

 

 

หน้า 1  / หน้า 2